logo

1177 gratis

In 1988, only five proteins from genetically engineered cells had been approved as drugs by the United States.In the 1970s, the food crisis was succeeded by the energy crisis, and here too, biotechnology gratis stream hockey vm seemed to provide


Read more

Gör egna presenter

Skärmsläckare - ladda ner skärmsläckare, Windows 7, akvarium, skärmsläckare!Underteckna alltid din blankett själv.Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. .Det är också till din lokala församling som presenten motala den allra största delen av avgiften går.NU


Read more

Avanza aktier vinnare förlorare

Svenska Börsens historia, börsen i Sverige har en lång historia.Normalt sett brukar jag hålla mig ifrån andra marknadsplatser än börsen, men ibland kan det vara högst motiverat att göra en sådan affär, som i det här fallet.Vi är nämligen vana


Read more

Gratis intelligenstest

Kand., THK) kandidat i hälsovård (hälsov.
Inte längre används i de nu gällande läroplanerna har fått stå kvar för att de även i framtiden kan behövas.
Kand., TTK) kandidat i ekonomiska vetenskaper (t.kand., EVK) taloustieto ekonomisk kunskap taloustoimikunta ekonominämnd taltiointi lagring, registrering (av data) taltiokappale arkivexemplar tanssialan perustutkinto grundexamen i dans tanssija dansare tanssimuusikko dansmusiker tanssinopettaja danslärare tanssitaiteen kandidaatin tutkinto kandidatexamen i danskonst tanssitaiteen kandidaatti (tanssit.
Dyl.) koulutettavuus bildbarhet, mottaglighet, förmåga att tillgodogöra sig utbildning koulutoimen johtaja skoldirektör koulutoimen sihteeri skolsekreterare, kommunal skolsekreterare koulutoimen tarkastaja skolinspektör, länsskolinspektör koulutoimi skolväsen kouluttaa utbilda kouluttaja lärare, utbildare kouluttajakoulutus utbildarutbildning kouluttautuminen utbildning koulutukseen ohjautuminen rekrytering till utbildning koulutuksellinen utbildningsmässig, utbildnings- koulutuksellinen tasa-arvo i samhället: utbildningsjämlikhet.Endast:utveckling kehitysvammainen utvecklingsstörd, utvecklingshämmad, förståndshandikappad kehitysvammaisuus utvecklingsstörning kehitysviivästymä försenad utveckling, retardation kehysbudjetointi rambudgetering kehyslaki ramlag keihänkärkihanke spjutspetsprojekt keittäjä kock, kokerska kello- ja mikrotekniikan perustutkinto grundexamen i ur- och mikromekanik kelloseppä urmakare kelpoisuus behörighet, kompetens, duglighet, giltighet kelpoisuusehto behörighetsvillkor, behörighetskrav kelpoisuustodistus behörighetsintyg kelpoisuusvaatimus behörighetskrav, behörighetsvillkor kemia.Skolans egen läroplan) koulukoti skolhem, S: ungdomsvårdsskola koulukuljetus skolskjuts, skoltransport koulukunta skola (bilda skola osv.Maist., TaM) konstmagister (konstmag., KoM) taiteen maisterin tutkinto konstmagisterexamen taiteen perusopetus grundläggande konstundervisning taiteen tohtorin fujidirekt 100 bilder gratis 2016 tutkinto konstdoktorsexamen taito färdighet taitoaine färdighetsämne taito- ja ilmaisuliikunta uttrycka sig genom rörelse taitotaso färdighetsnivå taitotasokuvausasteikko nivåskala för språkkunskaper tallentaa lagra, registrera, arkivera, spara (IT) talonrakennualan ammattitutkinto yrkesexamen i husbyggnad.Mycket annat har också skett inom utbildningssektorn och därför innehåller den nya ordlistan en mängd nya begrepp från.
direktör, chef, ledare johtajaopettaja skolföreståndare johtajuus ledarskap johtamisen erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen i ledarskap johtamiskoulutus utbildning i ledarskap johtamiskulttuuri ledarskapskultur, ledningskultur johtava rehtori ledande rektor johtokunta direktion, styrelse johtoryhmä ledningsgrupp, styrgrupp johtosäntö instruktion joukkotiedotuksen opettaminen undervisning i massmediekunskap joukkotiedotuskasvatus massmediefostran joukkoviestin massmedium joukkoviestintä masskommunikation journalismi journalism joustava.
i sht högre tjänster: ställföreträdande (ställf.) virantäyttö tjänstetillsättning virantäyttöseloste redogörelse för tjänstetillsättning viran vakinainen haltija ordinarie innehavare av tjänst viran väliaikainen hoitaja interimistisk handhavare av tjänst virasto ämbetsverk virastodemokratia ämbetsverksdemokrati virastomestarin ammattitutkinto yrkesexamen för expeditionsvakt virike idé, inspiration virikeaineisto idématerial, inspirationsmaterial virikemateriaali idématerial, inspirationsmaterial viriketausta.
Lär., GL) voimistelunopettajan tutkinto gymnastiklärarexamen.Työpaikkaohjaaja työpaikkakoulutus arbetsplatsutbildning, internutbildning, intern företagsutbildning työpaikkaohjaaja arbetsplatshandledare työpaja verkstad työpisteopetus stationsundervisning (på arbetsplatsen) työrauha arbetsro, arbetsfred, ordning työskentelysuunnitelma arbetsplan työsopimus arbetsavtal työsopimussuhteinen i arbetsavtalsförhållande, med arbetsavtal työssäoloehto arbetsvillkor työssäoppija lärande på arbetsplatsen työssäoppiminen inlärning i arbetet, att lära sig genom arbete, lärande på arbetsplatsen.När det gäller speciella psykologiska tester, deras huvudriktning definition av kärnan av din personlighet.Denna upplaga har dessutom kompletterats med en del nya termer från högskole- och universitetsvärlden.Kand., JK) oikeustieteen lisentiaatin tutkinto (OTL) juris licentiatexamen oikeustieteen maisterin tutkinto juris magisterexamen oikeustieteen tohtorin tutkinto (OTT) juris doktorsexamen oikeusturva rättsskydd oikeusturvalautakunta rättsskyddsnämnd ojentaa tillrättavisa, näpsa omaehtoinen frivillig, självständig omaehtoinen koulutus frivillig utbildning, självständig utbildning, självständiga studier, utbildning på egen hand omaehtoinen oppiminen frivillig inlärning.begreppsapparat, begreppssystem, ofta: definitioner käsittely behandling, handläggning käsityö slöjd, handarbete käsityöllisiä kulttuuriperinteitä kulturtraditioner i slöjd käsityönopettaja slöjdlärare käsityöntekijä slöjdare käsityötiede hemslöjdsvetenskap, S: hantverksvetenskap käsityötuotteiden kuvaaminen visualisera slöjdprodukter käsityöväline handverktyg kätilö barnmorska käynnistyssivu startsida käyttäjätunnus användarnamn käyttäytyminen uppförande, uppträdande, beteende käyttäytymishäiriö beteendestörning, beteenderubbning käyttäytymistieteet beteendevetenskaper käyttökustannukset.Lomake kaavio schema kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för gravörmästare kaivertajan ammattitutkinto yrkesexamen för gravör kaksikielinen tvåspråkig kaksikielisyys tvåspråkighet, bilingualism kaksiportainen koulutus tvåstegsutbildning kaksoistunti dubbeltimme kaksoistutkinto dubbelexamen kalanjalostaja fiskförädlare kalanjalostajan ammattitutkinto yrkesexamen för fiskförädlare kalanruotoanalyysimenetelmä fiskbensanalys kalanviljelijä fiskodlare kalanviljelijän ammattitutkinto yrkesexamen för fiskodlare kalastaja fiskare kalastuksenohjaaja fiskeinstruktör.Kand., MK) läketieteen lisensiaatin tutkinto medicine licentiatexamen läketieteen lisensiaatti (läket.Matkaviestintä modeemi modem modisti modist modistimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för modistmästare modistin ammattitutkinto yrkesexamen för modist modulaarinen modulär modulaarisuus moduler moduli modul, studieenhet moduloitu opetus modulundervisning moduuli modul, studieenhet monenkeskeinen multilateral moniaineinen ämnesövergripande, mångvetenskaplig, mångdisciplinär monialainen mångsektoriell, mångvetenskaplig, mångdisciplinär, tvärsektoriell, sektorövergripande monialaisuus bredd monialakoulutus mångbranschutbildning moniammatillinen.Lis., HLL) odontologie licentiat (c., OL) hammasläketieteen lisensiaatin tutkinto odontologie licentiatexamen hammasläketieteen tohtorin tutkinto odontologie doktorsexamen hammastekniikan perustutkinto grundexamen i tandteknik hammastekniikka tandteknik hammasteknikko tandtekniker hanke projekt hankerahoitus projektfinansiering hankesuunnitelma projektplan hankinta anskaffning, förvärv, inköp, upphandling happamoituminen försurning harjaantua öva sig harjaantumiskoulu träningsskola harjaantumisopetus (EHA).
Maist., HTM) förvaltningsmagister (fög., FöM) hallintotieteiden maisterin tutkinto förvaltningsmagisterexamen hallintotieteiden tohtorin tutkinto förvaltningsdoktorsexamen hallintotoimisto administrativ byrå, förvaltningsbyrå hallintovirasto förvaltningsämbete hallintovirkamiestutkinto förvaltningstjänstemannaexamen hallituksen iltakoulu regeringens aftonskola hallitus styrelse; regering hammashuoltaja tandhygienist hammaslaborantti tandlaborant hammasläketiede odontologi hammasläketiede ja muu hammashuolto odontologi och annan tandvård hammasläketieteellinen koulutusala odontologiska.
tjänsteman (i motsats till arbetare) toimihenkilöt ja työntekijät tjänstemän och arbetare toimija aktör toimijaverkosto aktörsnätverk toimikausi mandatperiod toimikunta kommitté, kommission (statl.


Sitemap